loading

 ·  سياهه تجاري :

صورتحسابي است كه به موجب آن هزينه كالا به حساب خريدار منظور ميشود.

·  سياهه بايد داراي چه مواردي باشد:

تاريخ - نام و نشاني خريدار و فروشنده - شماره سفارش با قرارداد - مقدار و شرح كالا - قيمت واحد - شرح هرگونه هزينه اضافي توافق شده كه در قيمت واحد منظور نشده است - ارزش كل كالا - ورزن كالا - تعدا بسته ها - علائم و شماره هاي حمل - شرايط تحويل و پرداخت جزئيات حمل

...............................................................

·  اسناد حمل :

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل ، رسيد دريافت كالاو سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعاي خسارت از شركت بيمه ميتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود. جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد: شرح كالا - علائم و يا شماره هاي تجاري - نام كشتي حامل - ذكر عبارتي كه حاكي از وجود كالا در كشتي باشد-بنادر بارگيري وتخليه - نام حمل كننده كالا- نام گيرنده كالا- نام ونشاني شخصي كه ورود اجناس به اطلاع او ميرسد - هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد ميباشد- تعداد نسخه هاي بارنامه كه بصورت اصل صادر شده است- تاريخ صدور

...............................................................

·  گواهي مبدا :

اظهاريه امضاء شده اي است كه حاكي از مبدا ساخت كالا ميباشد.گواهي مبداتوسط صادر كننده كالا و يا نماينده اش تهيه ميشود ولي اين گواهي دربعضي از كشور ها بايد روي فرم خاصي تائيد يك سازمان اداري مستقل )براي مثال اطاق بازرگاني ( باشدصادرشود.

...............................................................

·  گواهي بازرسي :

سندي است كه بايد توسط شركت بيمه و يا نمايندگي آن و يا بوسيله پذيره نويسان صادرو يا امضا شده باشد.وتاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برار با ارزش سيف كلا باشد. گواهي بيمه بايد : 1- با آنچه كه دراعتبار ذكر شده ، مطابقت داشته باشد. 2- كليه خطرات ذكر شده دراعتبار را در برگيرد 3- باسايراسناد درمورد محموله و شرح كالا مطابقت داشته باشد.

...............................................................

·  اظهار نامه گمركي:

عبارت است از يك "اظهار نامه مبدا" كه توسط يك مقام يا مقامات صالح گواهي شده است.

...............................................................

·  اظهار نامه ورود يا خروج :

عبارتست از هرنوع اظهار نامه اي كه توسط شخص مسئول حمل و نقل يا نماينده او هنگام ورود يا خروج وسيله حمل و نقل به مقامات گمركي ارائه شود و حاوي مشخصات لازم درارتباط با وسيله حمل ونقل ، مسير سفر ، بار،كالاهاي توشه اي و ملزومات كاركنان و مسافرين ميباشد.

...............................................................

·  اظهار نامه كالا :

عبارت است از هرنوع اظهار نامه اي كه برروي برگي كه گمرك تعيين نموده تنظيم ميشود دراين اظهارنامه اشخاص ذينفع روش گمركي را كه بايد درمورد كالا اجرا گردد، ذكر ميكنند و مشخصاتي را كه از نظر گمرك براي اجراي آن روش لازم است قيد ميكنند.

...............................................................

·  اظهار نامه مبدا:

عبارت است از يك شح مقتضي در رابطه با مبدا كالاهاي ساخته شده كه در موقع صدور آنها توسط سازنده ، توليد كننده ، تهيه كننده صاردكننده يا هر شخص صلاحيت دار ديگري درفاكتور تجاري يا هر سند ديگري كه مربوط به كالاها باشد ذكر ميگردد.

...............................................................

·  ترانزيت گمركي

عبارت است از روش گمركي كه بموجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از يك دفتر گمركي به دفتر گمركي ديگر حمل ميشود.

...............................................................

·  مانيفيست

فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار يا يك كاروان از كاميون هايي را ميگويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند.در فارسي ميتوان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه بارنامه هاي مربوط به محموله است.اين فهرست كل زماني عرضه ميشودكه محموله تجارتي به گمرك مقصد ميرسد.

...............................................................

·  بارنامه

در اصطلاح بين المللي كشتيراني بارنامه را "بيل آولندينگ" در جاده و درهواپيما "سي.ام.آر" ميخوانند بارنامه مدركيست براي جمل يك واحد و يا يك پارتي كالا كه بعنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبدا بارگيري كالا، صادر ميشود .بارنامه حاوي مشخصات ظاهري كالا ازقبيل تعداد بسته ها، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهي نيز وزن خالص يا مقدار و نوع كالا طبق آنچه فرستنده اظهار كرده است ، ميباشد . گيرنده بارنامه برطبق مفاد آن،كالا را از موسسه حمل ونقل دريافت ميدارد.

...............................................................

·  اظهار نامه اجمالي

فرم مخصوصي است كه حاكي از خلاصه مشخصات محموله يك كشتي يك هواپيما و يا يك كاروان از كاميونها كه ضمن آن تعداد بسته ، وزن ، مبدا، مقصد نام كشتي يا ديگر وسايل حمل ، تعداد اقلام محموله درآن ثبت شده و به ضميمه مانيفست به گمرك تسليم ميشود در اظهار نامه اجمالي بعد از ذكر مشخصات موسسه حامل ومشخصات وسيله نقليه وگيرنده ، نسبت به مشخصات كالا به نوشتن جمله "مانيفست ضميمه در... صفحه ...قلم" اكتفا ميشود.

...............................................................

·  بارنويسي

مامورين مخصوص موقع تخليه كالا از وسائط نقليه به تدريج آن را مينويسد تا بعدا بابارنامه و مانيفست تطبيق داده شود.

...............................................................

·  بارانداز

محل سرپوشيده اي است كه يك يا چند طرف آن ديوار نداشته باشد وكالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته ميشود.

...............................................................

·  كالاي متروكه

كالاهائي كه مدت توقف آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد كالاي متروكه خوانده ميشود .

...............................................................

·  پيمان نامه ارزي

فرمي است كه صادر كننده هنگام صدور كالا از كشور جهت فروش ارز حاصل از صادرات به بانك هاي مجاز يا اطلاع گمرك به بانك تسليم ميكند.براي خر.ج موقت نيز پيمان نامه موقت صادر ميشود كه در صورت عدم برگشت كالا در مدت مقرر، آن را صادرات محسوب كرده و انجام تعند را مورد پيگيري قرار ميدهند.

...............................................................

·  كابوتاژ

عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر كه از راه كشور هم جوار صورت گيرد. براي كابوتاژ، تشريفات گمركي لازم است ودونوعاظهار نامه داردكه يكي هنگام خروج كالا از بندريا مرز تنظيم ميشود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر.

...............................................................

·  پروفورما

سياهه خريدي است كه فروشنده از مبدا به عنوان پيشنهاد فروش ، يا تعيين ارزش و شرايط فروش ، صادر ميكند اين سايه قبل از فروش كالا بايد به تائيد مركز تهيه و توزيع مربوطه برسد.پروفورما را پيش فاكتور نيز ميگويند.

...............................................................

·  اعلاميه ارز

سندي است بانكي كه مبلغ ارز انقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان ميدهد.

...............................................................

·  تعرفه گمركي

جدولي است كه كليه كالاها در آن طبقه بندي ودرستونهاي معين، شماره فصل ورديف مربوطه نوع كالا و ماخذ حقوق گمركي تعيين شده است.

...............................................................

·  كارنه تير

كارنه تير سند ترانزيتي بين المللي كالا از راه زميني است كه درمبداصادر ميشود و به موجب آن كالا از كشور هاي بين راه تا مقصد كه بطور ترانزيت عبور عبور ميكند نياز به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي و خروجي هر كشور نخواهد بود.

...............................................................

·  كارنه آ.ت.آ ATA

مدرك ورود موقت بين المللي است، اگر شخص و ياشركتي كالائي به صورت ورود موقت جهت شركت در نمايشگاه يا تاسيس نمايشگاه ، وارد نمايد و يا نمونه هائي براي مشتريان وارد كند ، به موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت.